i.kteo.jpg
 
arrow arrow 54

54 E-mail
15.03.17

Του Γιργου Παλαιτσκη     


 ως και 54 δικαιολογητικ -βεβαισεις, πιστοποιητικ, αποδεξεις και λοιπ αποδεικτικ γγραφα- μπορε να χρειαστε να μαζψει φτος νας φορολογομενος για να αποδεξει τα στοιχεα τα οποα θα αναγρψει στη φορολογικ του δλωση. 

 Η ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων φορολογας εισοδματος εναι και φτος υποχρεωτικ. Τα δικαιολογητικ που αποδεικνουν τα σα αναγρφονται στη δλωση πρπει να συγκεντρνονται και να φυλσσονται απ τον φορολογομενο στο σπτι του. Πρπει δε να προσκομζονται στην αρμδια ΔΟΥ σε περπτωση που ο φορολογομενος θα κληθε για λεγχο των στοιχεων που συμπεριλαβε στη δλωσ του. 

 Σμφωνα με τα σα προβλπει η ισχουσα νομοθεσα, τα 54 διαφορετικ δικαιολογητικ που απαιτονται για την απδειξη της ειλικρνειας των στοιχεων που αναγρφονται στη δλωση φορολογας εισοδματος εναι τα εξς: 

 Δικαιολογητικ για εισπραχθντα εισοδματα και παρακρατηθντες φρους 

   1  Βεβαωση αποδοχν για τα εισπραχθντα εισοδματα απ μισθος συντξεις και για τους φρους που χουν παρακρατηθε. 

   2  Βεβαωση για τις εισπραχθεσες αμοιβς απ την σκηση ελευθριου επαγγλματος και για τους φρους που παρακρατθηκαν. 

   3  Βεβαωση για τα καταβληθντα μερσματα, εκδοθεσα απ το νομικ πρσωπο ονττητα που πραγματοποησε τη διανομ (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικ εταιρεα κ.λπ.). 

   4  Βεβαωση για τους καταβληθντες τκους εκδοθεσα απ χρηματοπιστωτικ δρυμα χαρτοσημασμνο ιδιωτικ συμφωνητικ αν γινε ιδιωτικς δανεισμς. 

   5  Βεβαωση για την καταβολ δικαιωμτων εκδοθεσα απ το πρσωπο που τα κατβαλε. 

   6  Παραστατικ που αποδεικνουν κρδη απ μεταββαση ττλων, πως πινακδια συμφωνητικ αν πρκειται για μη διαπραγματεσιμους ττλους και για τους φρους που χουν παρακρατηθε απ τα εισοδματα αυτ. 

   7  Δικαιολογητικ για τις εισπραχθεσες αγροτικς επιδοτσεις. 

   8  Δικαιολογητικ για τις εισπραχθεσες αμοιβς για τεχνικ ργα. 

   9  Δικαιολογητικ για τις εισπραχθεσες αμοιβς διοκησης τις αμοιβς για συμβουλευτικς παρμοιες υπηρεσες κ.λπ. 

   10  Βεβαωση για το καταβληθν ποσ της διατροφς σε σζυγο σε τκνο. 

 Πολλς απ τις παραπνω βεβαισεις υποβλλονται, πλον, ηλεκτρονικ στο TAXISnet απ τα νομικ πρσωπα, τις νομικς ονττητες τα φυσικ πρσωπα που καταβλλουν τα εισοδματα και παρακρατον τους φρους, τα δε στοιχεα των βεβαισεων για τα καταβληθντα εισοδματα και τους παρακρατηθντες φρους προσυμπληρνονται απ τις αρμδιες υπηρεσες στους αντστοιχους κωδικος των ηλεκτρονικν εντπων Ε1 των δικαιοχων. Ωστσο, επειδ υπρχουν και περιπτσεις νομικν φυσικν προσπων που δεν υποβλλουν ηλεκτρονικ τα στοιχεα των βεβαισεων, η νομοθεσα προβλπει τι λα τα νομικ πρσωπα, οι νομικς ονττητες και τα φυσικ πρσωπα που χουν καταβλει τα παραπνω ποσ εισοδημτων και χουν παρακρατσει φρους οφελουν να χορηγον τις βεβαισεις και στους διους τους δικαιοχους των εισοδημτων. Στις περιπτσεις που τα στοιχεα των βεβαισεων δεν χουν υποβληθε ηλεκτρονικ στο TAXISnet, οι διοι οι δικαιοχοι των εισοδημτων θα πρπει να αναγρψουν στις ηλεκτρονικ υποβαλλμενες δηλσεις τους τσο τα ποσ των εισοδημτων αυτν σο και τα ποσ των παρακρατηθντων φρων. 

   Δικαιολογητικ για φορολογικς απαλλαγς   

   11  Σε περπτωση δλωσης στο Ε2 ακιντου κενο για χρονικ διστημα μεγαλτερο των ξι μηνν, φωτοαντγραφα των λογαριασμν ΔΕΗ δρευσης κοινχρηστων κ.λπ. 

   12  Για την απαλλαγ απ τη φορολογα εισοδματος των μισθν, των συντξεων και της πγιας αντιμισθας που χορηγονται σε πρσωπα με ποσοστ αναπηρας τουλχιστον 80%, γνωμτευση της αρμδιας υγειονομικς επιτροπς. 

   13  Ληξιαρχικ πρξη γννησης διαζευκτριο, σε περπτωση που ο φορολογομενος επικαλεται ως προστατευμενα μλη του τκνα, αδερφος και ανλικους συγγενες του μχρι τρτου βαθμο. 

   14  Βεβαωση σχολς ινστιτοτου επαγγελματικς κατρτισης, απ την οποα να προκπτει τι τα ενλικα τκνα του φορολογομενου σπουδζουν στη σχολ στο ΙΕΚ, εφσον χουν ηλικα μχρι 25 ετν και θεωρεται τι αυτ βαρνουν το φορολογομενο. 

   15  Στοιχεα που αποδεικνουν την ηλικα και τον βαθμ συγγνειας των προσπων που ο φορολογομενος επικαλεται τι τον βαρνουν. 

   16  Για την απδειξη της διστασης των συζγων, απαιτεται αντγραφο αγωγς για διαζγιο για διατροφ πρακτικ κατανομς της κοινς περιουσας για συναινετικ διαζγιο, σε περπτωση που δεν υπρχουν αυτ, οποιοδποτε στοιχεο που να αποδεικνει τη χωριστ διαβωση των συζγων. 

   17  Για την απδειξη της καταβολς του ποσο των ασφαλιστικν εισφορν σε ταμεα ασφλισης του υπχρεου (π.χ., για εξαγορ προπηρεσας), απαιτεται η σχετικ βεβαωση απδειξη του ασφαλιστικο φορα. 

   18  Για τη μεωση του φρου κατ 200 ευρ για φορολογομενο εξαρτμενο μλος της οικογενεας του ανπηρο τουλχιστον κατ 67%, γνωμτευση της αρμδιας υγειονομικς επιτροπς. 

   19  Για τη μεωση του φρου κατ 200 ευρ για φορολογομενο εξαρτμενο μλος της οικογενεας του που εναι ανπηρος αξιωματικς οπλτης θμα πολμου, σχετικ βεβαωση της αρμδιας Υπηρεσας του ΓΛΚ. Ειδικ για τους ανπηρους αξιωματικος και οπλτες, καθς και τα θματα πολμου αρκον τα ενημερωτικ σημειματα πληρωμς της σνταξς τους. 

   20  Για αξιωματικος οι οποοι υπστησαν τραμα νσημα που επλθε λγω κακουχιν σε πολεμικ περοδο, βεβαωση της αρμδιας κρατικς υπηρεσας που τους χορηγε τις αποδοχς τους. 

   21  Για τα θματα τρομοκρατικν ενεργειν, βεβαωση απ τον οικεο συνταξιοδοτικ φορα τι ο φορολογομενος χει αναγνωριστε ως θμα τρομοκρατικς ενργειας και συνταξιοδοτεται για τον λγο αυτ. 

 Αποδεικτικ για ξοδα ιατρικς, νοσοκομειακς και φαρμακευτικς περθαλψης 

   22  Για την απδειξη της καταβολς του ποσο των εξδων για ιατρικς επισκψεις και εξετσεις, απδειξη λιανικν συναλλαγν εκδοθεσα απ τον ιατρ φυσικοθεραπευτ λογοθεραπευτ κ.λπ., κατ την εσπραξη της αμοιβς. 

   23  Για την αναγνριση της δαπνης για φυσικοθεραπεα, λουτροθεραπεα, λογοθεραπεα, παροχ υπηρεσιν απ ψυχολγο κ.λπ., απαιτεται και σχετικ γνωμοδτηση και παραπομπ απ το θερποντα ιατρ ( απ νοσοκομεο). 

   24  Για να αποδειχθε η δαπνη των νοσηλων, απαιτεται το προβλεπμενο νμιμο παραστατικ, που πρπει να χει εκδοθε απ την ιδιωτικ κλινικ το κρατικ νοσηλευτικ δρυμα. 

   25  Επιπλον, για την απδειξη της δαπνης των νοσηλων, απαιτεται βεβαωση του διευθυντ της ιδιωτικς κλινικς του κρατικο νοσηλευτικο ιδρματος για το χρνο νοσηλεας του ασθενος και το ποσ των εξδων αυτς, αναλυτικ κατ εδος εξδου. 

   26  Για την αναγνριση της δαπνης για την αγορ φαρμκων και αναλσιμου υγειονομικο υλικο απαιτεται απδειξη λιανικς πλησης, η οποα εκδδεται απ τα φαρμακεα. Ειδικ, για το αναλσιμο υγειονομικ υλικ που προμηθεεται ο φορολογομενος, απαιτεται και η προσκμιση αιτιολογημνης ιατρικς γνωμτευσης. 

   27  Για τα ξοδα απασχλησης νοσηλευτ νοσηλετριας, βεβαωση του θερποντος ιατρο, με την οποα να βεβαινεται το εδος της νσου απ την οποα πσχει ο ασθενς, η διρκει της, καθς και η ανγκη απασχλησης νοσηλευτ/τριας, λγω της σοβαρτητας της νσου. 

   28  Επσης για να αναγνωριστον τα ξοδα απασχλησης νοσηλευτ νοσηλετριας, απαιτεται απδειξη εσπραξης της αμοιβς εκδοθεσα απ το πρσωπο που πρσφερε υπηρεσες ως νοσηλευτς νοσηλετρια, στην οποα πρπει να αναφρεται το ονοματεπνυμ του, το νομα του πατρα του, ο αριθμς φορολογικο μητρου, η διεθυνση κατοικας του και η χρονικ διρκεια παροχς υπηρεσιν του, υπογεγραμμνη απ το πρσωπο που παρχει τις υπηρεσες. 

   29  Για να αποδειχτον τα ξοδα που καταβλθηκαν σε επιχερηση περθαλψης ηλικιωμνων, χρειζεται η εκδοθεσα απδειξη παροχς υπηρεσιν. 

   30  Επσης για να αποδειχτε η καταβολ των εξδων περθαλψης ηλικιωμνων απαιτεται και βεβαωση απ τον διευθυντ τον νμιμο εκπρσωπο της επιχερησης για τον ακριβ χρνο της περθαλψης, καθς και το ποσ αυτς κατ κατηγορα δαπνης. 

   31  Για να αναγνωριστον τα ξοδα αγορς και τοποθτησης οργνων στο σμα του ασθενος και αντικατστασης μελν του σματς του με τεχνητ, απαιτεται απδειξη λιανικς, στην οποα θα πρπει να αναγρφεται το νομα του αγοραστ, καθς και το εδος του πωλομενου αντικειμνου. 

   32  Σε περπτωση που οι δαπνες ιατρικς και νοσοκομειακς περθαλψης καταβλλονται απ τον διο το φορολογομενο, μως τα σχετικ δικαιολογητικ υποβλλονται στον εργοδτη σε ασφαλιστικ ταμεο σε ασφαλιστικ επιχερηση για την κλυψη απ αυτος μρους του ποσο, για την απδειξη του υπλοιπου ποσο της δαπνης, με το οποο επιβαρνθηκε πραγματικ ο φορολογομενος, απαιτεται σχετικ βεβαωση του εργοδτη, του ασφαλιστικο ταμεου της ασφαλιστικς επιχερησης απ την οποα να προκπτουν: 

   α)  τα στοιχεα του προσπου για το οποο καταβλθηκε η δαπνη,  β)  το συνολικ ποσ της δαπνης για το οποο υποβλθηκαν δικαιολογητικ,  γ)  ο αριθμς και η ημερομηνα της απδειξης παροχς υπηρεσιν της απδειξης λιανικς πλησης στην οποα αναγρφεται το ποσ της δαπνης,  δ)  το ποσ της δαπνης που καλφθηκε απ τον εργοδτη το ασφαλιστικ ταμεο την ασφαλιστικ επιχερηση και  ε)  το υπλοιπο ποσ της δαπνης με το οποο επιβαρνεται ο φορολογομενος. 

   Δικαιολογητικ για λοιπς εκπιπτμενες δαπνες   

   33  Για την απδειξη της καταβολς δωρεν χρηματικν ποσν, απαιτεται γραμμτιο εσπραξης του ποσο, το οποο εκδδεται απ το πιστωτικ δρυμα που υφσταται ειδικς λογαριασμς του νομικο προσπου για το σκοπ αυτ. 

   34  Επσης για την απδειξη της καταβολ των δωρεν, χρειζεται και βεβαωση αντγραφο της οικεας πρξης του νμιμου εκπροσπου του δωρεοδχου. 

   35  Σε περπτωση δωρες χρηματικν ποσν με ρο, απαιτεται βεβαωση του νμιμου εκπροσπου του δωρεοδχου απ την οποα να προκπτει το ψος του καθαρο προντος που περιρχεται στο δωρεοδχο. 

   36  Για την απδειξη του ποσο των δαπανν που καταβλλει ο εκμισθωτς για αντιπλημμυρικ ργα και ργα αποξρανσης το νμιμα εκδοθν δικαιολογητικ. 

   37  Για την απδειξη του ποσο της αποζημωσης που καταβλλει ο ιδιοκττης ακιντου στον ενοικιαστ για τη λση της μισθωτικς σχσης, απαιτεται το σχετικ δικαιολογητικ που εκδδεται σμφωνα με τις διατξεις του πρην ΚΦΑΣ. 

   38  Για την απδειξη της δαπνης για ιδιωτικ χρηματοδτηση πολιτικο κμματος συνασπισμο κομμτων, υποψφιων και αιρετν της Βουλς των Ελλνων και του Ευρωπακο Κοινοβουλου, απαιτεται να χει εκδοθε και να χει ληφθε απ τον φορολογομενο που κατβαλε τα χρματα απδειξη εσπραξης, στην οποα θα πρπει να αναγρφονται το ονοματεπνυμο και ο αριθμς φορολογικο μητρου ο αριθμς δελτου ταυττητς του. Η δαπνη για ιδιωτικ χρηματοδτηση πολιτικο κμματος συνασπισμο κομμτων εκππτει μχρι ποσο 20.000 ευρ απ το φορολογητο εισδημα, εν η δαπνη για την ιδιωτικ χρηματοδτηση υποψηφου αιρετο βουλευτ ευρωβουλευτ εκππτει μχρι ποσο 5.000 ευρ απ το φορολογητο εισδημα. 

 Κθε ποσ χρηματοδτησης προς πολιτικ κμμα συνασπισμος κομμτων που υπερβανει τα 1.500 ευρ καθς και κθε ποσ χρηματοδτησης νω των 500 ευρ προς υποψφιους αιρετος βουλευτς, πρπει να δνεται υποχρεωτικ μσω τραπεζικο λογαριασμο με ονομαστικ κατθεση, για να αναγνωριστε η σχετικ κπτωση. Ποσ μικρτερα των ανωτρω ορων πρπει να δνονται με οποιαδποτε μθοδο επιτρπει τη σνδεση του προσφερμενου ποσο με κποιο φυσικ νομικ πρσωπο το οποο να μπορε να ταυτοποιηθε. 

   Δικαιολογητικ για την εφαρμογ μη των τεκμηρων   

   39  Για την απδειξη ακινησας του επιβατικο αυτοκιντου ιδιωτικς χρσης του τρτροχου δτροχου αυτοκινομενου οχματος ιδιωτικς χρσης, χρειζεται βεβαωση της αρμδιας ΔΟΥ στην οποα χει υποβληθε η δλωση ακινησας. 

   40  Για τη μεωση των τεκμηρων διαβωσης των επιβατικν αυτοκιντων ΙΧ, τα οποα εναι ειδικ διασκευασμνα για να οδηγονται απ πρσωπα που παρουσιζουν αναπηρα 67% και πνω απ φυσικ αναπηρα, νοητικ καθυστρηση ψυχικ πθηση για να μεταφρουν αυτ τα πρσωπα, γνωμτευση της αρμδιας υγειονομικς επιτροπς. 

   41  Για τη μη εφαρμογ τεκμηρου διαβωσης σε αυτοκνητο αντκα που δεν φρει συμβατικς πινακδες, απαιτεται το προβλεπμενο πιστοποιητικ αυθεντικτητας. 

   42  Για την απδειξη της καταβολς των διδκτρων σε ιδιωτικ σχολεα στοιχειδους και μσης εκπαδευσης, η απδειξη παροχς υπηρεσιν για το ποσ της αμοιβς. 

   43  Κατσταση, στην οποα να αναφρονται τα στοιχεα και οι ετσιες αμοιβς των προσπων που παρχουν υπηρεσες στον υπχρεο ως οικιακο βοηθο, οδηγο, δσκαλοι, κηπουρο κ.λπ. 

   44  Ναυτολγιο, στο οποο να αναφρονται τα στοιχεα των προσπων που παρχουν υπηρεσες λγω ναυτολγησς τους σε σκφη αναψυχς του υπχρεου, καθς και το ποσ των ετσιων αμοιβν που καταβλθηκαν σε καθνα απ αυτ τα πρσωπα. 

   45  Για την απδειξη της ετσιας αντικειμενικς δαπνης διαβωσης πισνας, φωτοαντγραφο της δειας κατασκευς του επσημου σχεδιαγρμματος του γραφεου Πολεοδομας. 

   46  Για την απδειξη της ετσιας δαπνης για την αγορ μετοχν εισηγμνων σε χρηματιστηριακ αγορ, τα πινακδια αγορς. 

   47  Για αγορ μετοχν μη εισηγμνων σε χρηματιστηριακ αγορ, τα ιδιωτικ συμφωνητικ αγορς. 

   48  Για την απδειξη της ετσιας δαπνης ανγερσης οικοδομν αγορς ακιντων, φωτοαντγραφα του εντπου υπολογισμο του ελχιστου κστους κατασκευς της οικοδομς και του πνακα ανλυσης κστους κατασκευς στις επιμρους εργασες, που χουν κατατεθε στην αρμδια πολεοδομικ υπηρεσα. 

   49  Επσης, για την απδειξη της ετσιας δαπνης ανγερσης οικοδομν αγορς ακιντων, κατσταση, στην οποα θα περιγρφεται αναλυτικ το ακνητο που κατασκευζεται, η επιφνει του, η τοποθεσα και τα ρι του, το κατασκευαστικ στδιο που βρισκταν στην αρχ του οικεου φορολογικο τους και οι εργασες που γιναν κατ τη διρκεια του τους αυτο, ο αριθμς των αποδεξεων δαπανν που διενεργθηκαν μσα στο 2016 και η συνολικ αξα αυτν. 

   50  Σε περπτωση κατασκευς πισνας, φωτοαντγραφο της δειας κατασκευς και κατσταση των αποδεξεων δαπανν κατασκευς που πραγματοποιθηκαν μσα στο 2016. 

   51  Σε περπτωση αγορς ακιντου, επικυρωμνα αντγραφα των σχετικν συμβολαων ετε βεβαωση ( περληψη του οικεου συμβολαου) του συμβολαιογρφου, στην οποα θα περιγρφεται αναλυτικ το ακνητο, η επιφνει του, η τοποθεσα και τα ρι του, η αντικειμενικ αξα και η αξα που δηλνουν οι αντισυμβαλλμενοι τι συμφωνθηκε, ο φρος που καταβλθηκε για τη μεταββαση αυτ, ο τρπος καταβολς του τιμματος, τα συμβολαιογραφικ ξοδα, καθς και τα λοιπ ξοδα και τα στοιχεα των αντισυμβαλλμενων. 

   52  Για την απδειξη της ετσιας δαπνης για δωρες γονικς παροχς χορηγες χρηματικν ποσν, φωτοαντγραφο της δλωσης τυπης δωρες γονικς παροχς διπλτυπη απδειξη γραμμτιο εσπραξης του ποσο της δωρες χορηγας, η οποα εκδδεται απ το δωρεοδχο και, σε κθε περπτωση, κατσταση με τα στοιχεα του δωρητ, του δωρολπτη και το ποσ για κθε δωρε γονικ παροχ χορηγα. 

   53  Για την ετσια δαπνη που καταβλθηκε για την εξφληση δανεων (στεγαστικν - προσωπικν) πιστσεων, βεβαωση του δανειοδτη για το συνολικ ετσιο ποσ των τοκοχρεολυτικν δσεων που πληρθηκαν μσα στο 2016. 

   54  Αναλυτικς πνακας με τα στοιχεα εσδων (εισοδματα, δωρες κ.λπ.) και δαπανν προηγομενων ετν, απ τον οποο να προκπτει το ποσ του αποταμιευθντος και αναλωθντος μσα στο 2016 κεφαλαου που ο υπχρεος επικαλεται για την κλυψη της διαφορς μεταξ πραγματικο και τεκμαρτο εισοδματος. 

 Εφσον κποια απ τα πιο πνω δικαιολογητικ χουν δη συνυποβληθε με δηλσεις προηγομενων ετν στην δια ΔΟΥ χουν διαφυλαχθε σε περπτωση ηλεκτρονικς υποβολς και δεν χει επλθει κποια μεταβολ στα στοιχεα που αναγρφονται σ’ αυτ, δεν απαιτεται η κδοση νων δικαιολογητικν. Σε περπτωση ελγχου και εφσον χουν δη προσκομιστε δικαιολογητικ με ισχ και στο τρχον φορολογικ τος, αρκε να υποβληθε υπεθυνη δλωση του ν. 1599/1986, στην οποα θα αναγρφεται το οικονομικ τος που αφοροσε το κθε συγκεκριμνο δικαιολογητικ που τυχν υποβλθηκε, τι δεν χει επλθει μεταβολ στα στοιχεα που αναγρφονται σ’ αυτ. 

Απ την ντυπη κδοση     spam bots, Javascript   

 

( 15.03.17 )
 
< .   . >

1 ..

105.gif

 Feb   March 2018   Apr

SMTWTFS
   1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog Technology
sillogh_new.jpg
| : 22710-41224 - Fax: 22710-26590 | Email: info@diafaneia.com
LYRAS