: 3/2018 8.166 E-mail
03.02.18

Εκδθηκε η μεγλη προκρυξη του ΑΣΕΠ για τις 8.166 προσλψεις τακτικο προσωπικο και προσωπικο με σχση εργασας Ιδιωτικο Δικαου Αορστου Χρνου Πανεπιστημιακς, Τεχνολογικς, Δευτεροβθμιας και Υποχρεωτικς Εκπαδευσης σε ΟΤΑ α βαθμο, Συνδσμους και Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου αυτν καθς και σε Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου των ΟΤΑ (Υπουργεο Εσωτερικν).

Το αντικεμενο απασχλησης των προκηρυσσμενων θσεων κλδων/ειδικοττων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορας αφορ στις αρμοδιτητες των υπηρεσιν ανταποδοτικο χαρακτρα των ΟΤΑ α βαθμο, των Φορων Διαχερισης Στερεν Αποβλτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικν Επιχειρσεων δρευσης και Αποχτευσης (ΔΕΥΑ), πως περιγρφονται στις οικεες οργανικς διατξεις και ιδως: • τη διαχεριση των δημοτικν αποβλτων • εργασες αποκομιδς, μεταφορς απορριμμτων, διθεσης απορριμμτων στους κατλληλους χρους απ τα απορριμματοφρα οχματα • περισυλλογ, μεταφορ και απρριψη χρηστων αντικειμνων • συντρηση οχημτων και μηχανημτων • καθαρισμς/πλση οδικο δικτου, πεζοδρομων, πλατειν, αλσν, κοινχρηστων χρων, απορριμματοδοχεων, δημοτικν κτιρων, αφισν/παν κα • απσυρση εμποδων απ πεζοδρμια και δρμους • συντρηση, λεγχος και επισκευ εγκαταστσεων, τροχοφρων οχημτων και εξοπλισμο • συντρηση δικτου ηλεκτροφωτισμο • τρηση αρχεου και διοικητικ υποστριξη • λειτουργα χρων υγειονομικς ταφς απορριμμτων • κατασκευ, λειτουργα και συντρηση εγκαταστσεων επεξεργασας δατος και λυμτων • ποιοτικς λεγχος και βελτωση ποιτητας δατος και επεξεργασμνων λυμτων και των αποδεκτν αυτν • εκπνηση μελετν και ερευνν που αποβλπουν στην περιβαλλοντικ προστασα Τα ειδικτερα καθκοντα της κθε επιμρους προκηρυσσμενης θσης καθορζονται απ τις οικεες οργανικς διατξεις και απορρουν απ την κθε ειδικτητα.

Οι υποψφιοι, οι οποοι κατχουν τα γενικ και απαιτομενα προσντα των προκηρυσσμενων θσεων, πως αυτ αναγρφονται πρπει: Ι. Να συμπληρσουν και να υποβλουν ατηση συμμετοχς στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικ μσω του διαδικτυακο του τπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονικ ατηση συμπληρνεται σμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμα υποβολς των ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στην παροσα διαδικασα χει ως ακολοθως: Για τις κατηγορες Πανεπιστημιακς και Τεχνολογικς Εκπαδευσης αρχζει στις 26 Φεβρουαρου ημρα Δευτρα και λγει στις 13 Μαρτου 2018, ημρα Τρτη και ρα 14:00. Το εμπρθεσμο της ατησης κρνεται με βση την ημερομηνα της ηλεκτρονικς υποβολς της στο Α.Σ.Ε.Π. Για την κατηγορα Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης αρχζει στις 20 Φεβρουαρου ημρα Τρτη και λγει στις 7 Μαρτου 2018, ημρα Τετρτη και ρα 14:00. Το εμπρθεσμο της ατησης κρνεται με βση την ημερομηνα της ηλεκτρονικς υποβολς της στο Α.Σ.Ε.Π. Για την κατηγορα Υποχρεωτικς Εκπαδευσης αρχζει στις 8 Μαρτου ημρα Πμπτη και λγει στις 23 Μαρτου 2018, ημρα Παρασκευ και ρα 14:00. Το εμπρθεσμο της ατησης κρνεται με βση την ημερομηνα της ηλεκτρονικς υποβολς της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμς πρωτοκλλου της ατησης και η ημερομηνα ηλεκτρονικς υποβολς εμφανζονται στη «Λστα ηλεκτρονικν αιτσεων». Ανλογη ειδοποηση αποστλλεται και στην ηλεκτρονικ διεθυνση (email) που δλωσαν οι υποψφιοι. Παρλληλα, η ηλεκτρονικ ατηση παρχεται σε εκτυπσιμη μορφ.

ΙΙ. Να αποστελουν με συστημνη επιστολ στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Ατηση για την Προκρυξη 3Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθνα Τ.Κ. 11510

αναγρφοντας την κατηγορα Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. της οποας θσεις διεκδικον, σε φκελο μεγθους Α4 σε ειδικ φκελο ΑΣΕΠ POST (που διανμεται απ τα ΕΛΤΑ), τα ακλουθα δικαιολογητικ: 1. Συμπληρωμνη και υπογεγραμμνη την εκτυπωμνη μορφ της ηλεκτρονικς ατησης. Ειδικτερα για τις κατηγορες Δευτεροβθμιας και Υποχρεωτικς Εκπαδευσης οι υποψφιοι προσκομζουν συμπληρωμνη και υπογεγραμμνη την εκτυπωμνη μορφ της ηλεκτρονικς ατησης καθς και του αρχεου που χουν καταγρψει τις πραν των 120 προτιμσεις τους (κωδικος θσεων). Ανυπγραφες αιτσεις δεν γνονται δεκτς. Υποψφιος ο οποος υποβλει ηλεκτρονικ ατηση αλλ δεν αποστλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμνη μορφ της υπογεγραμμνη, αποκλεεται απ την περαιτρω διαδικασα. Τυχν διορθσεις τροποποισεις συμπληρσεις στοιχεων στην εκτυπωμνη μορφ της ηλεκτρονικς ατησης δεν λαμβνονται υπψη. Η ατηση επχει θση υπεθυνης δλωσης του ρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρβεια των δηλομενων στοιχεων επισρει τις προβλεπμενες ποινικς και διοικητικς κυρσεις

. 2. Παρβολο τριν (3) Ευρ, το οποο προμηθεεται ο υποψφιος ετε ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς ηλεκτρονικο παραβλου (e-Παρβολο) επιλγοντας - Φορας Δημοσου - Αντατο Συμβολιο Επιλογς Προσωπικο (ΑΣΕΠ) απ τον διαδικτυακ τπο της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων (www. gsis.gr) ετε απ Δημσιο Ταμεο. Προς διευκλυνση των υποψηφων χει δημιουργηθε στον διαδικτυακ τπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικς σνδεσμος (βλ. λογτυπο με την ονομασα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποος οδηγε στον ανωτρω διαδικτυακ τπο της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων (www. gsis.gr).

Ο ενδιαφερμενος πρπει να αναγρψει τον αριθμ παραβλου στο κατλληλο πεδο της ηλεκτρονικς ατησης και να καταβλει το ανττιμο του ηλεκτρονικο παρβολου μχρι τη λξη της προθεσμας υποβολς των απαιτομενων δικαιολογητικν, λλως η ατηση δεν λαμβνεται υπψη. 3. Φωτοαντγραφο των δο ψεων του ατομικο δελτου ταυττητας της σχετικς προσωρινς βεβαωσης της αρμδιας αρχς των κρσιμων σελδων του διαβατηρου (δηλ. αυτν που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητας του κατχου) των δο ψεων της δειας οδγησης των κρσιμων σελδων του ατομικο βιβλιαρου υγεας οποιουδποτε ασφαλιστικο φορα. Αν απ αυτ δεν προκπτει η ημερομηνα γεννσεως πρπει να προσκομισθε και πιστοποιητικ βεβαωση γεννσεως. 4. Τα απαρατητα, κατ περπτωση, δικαιολογητικ με τα οποα αποδεικνονται τα προσντα, κριτρια οι ιδιτητες που επικαλονται οι υποψφιοι με την ατηση συμμετοχς τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β, Γ, Δ και Ε). Εν οι υποψφιοι δεν προσκομσουν, τα απαρατητα, κατ περπτωση, δικαιολογητικ, δεν λαμβνονται υπψη τα προσντα τα κριτρια οι ιδιτητες που δηλνουν με την ατηση συμμετοχς τους στη διαδικασα. Η προθεσμα υποβολς της εκτυπωμνης μορφς της ηλεκτρονικς ατησης, με τα επισυναπτμενα δικαιολογητικ λγει με την προδο της 16ης Μαρτου 2018, ημρας Παρασκευς για τις κατηγορες Πανεπιστημιακς και Τεχνολογικς Εκπαδευσης, με την προδο της 12ης Μαρτου 2018, ημρας Δευτρας για την κατηγορα Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και με την προδο της 27ης Μαρτου 2018, ημρας Τρτης για την κατηγορα Υποχρεωτικς Εκπαδευσης. Το εμπρθεσμο της ταχυδρομικς αποστολς αυτν κρνεται με βση την ημερομηνα της ταχυδρομικς σμανσης. Για τους υποψφιους της κατηγορας Υποχρεωτικς Εκπαδευσης.

Οι υποψφιοι της κατηγορας Υποχρεωτικς Εκπαδευσης, μπορον να συμμετχουν ταυτχρονα και για τις θσεις Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης με κωδικ ττλου 705 και 714 (β Επικουρικς Πνακας), με την προπθεση τι διαθτουν τα απαρατητα προσντα. Στην περπτωση αυτ θα υποβλουν ηλεκτρονικ ατηση της κατηγορας Υποχρεωτικς Εκπαδευσης στην οποα χουν τη δυναττητα να δηλσουν και τις θσεις της κατηγορας Δ.Ε. (βεπικουρικς πνακας κωδ.θσεων 2006, 2008-2015, 2074, 2090-2091, 20972207, 2209-2244, 2263- 2308, 2618, 2625, 2640-2643, 2647-2660, 2662-2713, 2715-2716, 2720-2738, 2741, 27432827, 2833-2857, 2859-2952, 2954-3030, 3032-3058,3060-3153, 3155-3164, 3166-3202, 3204-3210, 2309-2607, 2612-2617, 2619-2624, 2626-2636, 2953, 3031, 3059, 3154, 3165, 3203).

 Δετε εδω λη την προκρυξη

( 03.02.18 )
 
< .   . >

1 ..

105.gif

 May   June 2018   Jul

SMTWTFS
   1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Techies Resources Technology
| : 22710-41224 - Fax: 22710-26590 | Email: info@diafaneia.com
LYRAS