25.08.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για λλη μια χρονι, οι μαθητς και οι εκπαιδευτικο της Χου απδειξαν τι  θτουν υψηλος στχους και τους πετυχανουν!

Θερμ συγχαρητρια σε λους τους μαθητς και τις μαθτριες που πτυχαν, μσω της διαδικασας των Πανελλαδικν εξετσεων, την εσοδ τους στα Αντερα και Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα της χρας.
στω και μσα απ τη στρεβλ διαδικασα που διατηρε η χρα μας για την εσοδο στα ακαδημακ ιδρματα, η συνεχς και κοπιαστικ προσπθεια των παιδιν και των εκπαιδευτικν τους σμερα απδωσαν καρπος.

Ανεξαρττως του αποτελσματος των πανελλαδικν, τρα εναι η ρα για λους τους αποφοτους να δουν με γενναιτητα και αισιοδοξα το μλλον τους, να αποφασσουν και να τολμσουν. Σε πεσμα λων των κακν καλν συνθηκν και των τοιμων προσφερμενων λσεων για τη ζω τους πρπει οι διοι να επιλξουν το μονοπτι που θα ακολουθσουν.

σο δσκολος εκολος φανεται αυτ τη στιγμ ο δρμος, πρπει να χουν στο μυαλ τους τι η εμπειρα της ζως δεχνει τι υπρχουν για λες τις επιλογς τα υπρ και τα κατ. Ο ανθσπαρτος δρμος μπορε να κρβει κινδνους αδιξοδα μετ τη στροφ και ο πιο κακοτρχαλος να οδηγε σε καινοριους ευρτερους ορζοντες που δεν τους χει κανες σκεφτε. χι λοιπν στην επανπαυση για αυτος που πτυχαν αυτ που επιθυμοσαν, χι και στην απογοτευση σε αυτος που πρπει να προσπαθσουν διαφορετικ. Το μλλον υπρχει μπροστ σας για να δοκιμσετε και να προσπαθσετε και πλι μχρι την επτευξη των στχων σας. Μην ξεχντε τι η προσπθεια εναι αυτ που μας καταξινει ως τομα κι χι μνο η επιτυχα.

Εχομαι τα νειρα σας και οι στχοι που θα θσετε λοι σας να σας βελτινουν προσωπικ γιατ μαζ με εσς θα βελτινεται και η κοινωνα μας, στην οποα μετχετε.

Τλος, θα θελα ιδιατερα να συγχαρ τους γονες, οι οποοι στριξαν με κπους και θυσες τα παιδι τους και χρειζεται να συνεχσουν να τα στηρζουν. Αυτ η στιγμ του νου ξεκινματος των παιδιν τους, σες αγωνες και εν κρβει για το μλλον δεν παει να γεμζει χαρ και υπερηφνεια για το επιτυχς τρμα μιας δσκολης διαδρομς.
Καλ επιτυχα στους νους στχους!

( 25.08.17 )