( ).
26.08.17

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δμος Χου  ενημερνει, τι με την εφαρμογ του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεχος Α') και στο ρθρο 52 , δνεται η δυναττητα στους οφειλτες των ΟΤΑ α' βαθμο να ρυθμσουν τις οφειλς τους.

Ποιες οφειλς αφορ; Οφειλς προς τους δμους και τα νομικ πρσωπα αυτν που χουν βεβαιωθε που θα βεβαιωθον μχρι 30/9/2017 απ οποιαδποτε αιτα πως τλη, πρστιμα, φροι, κλσεις ΚΟΚ, εισφορς, μισθματα κλπ.

Πσες δσεις μπορε να γνουν; Οι οφειλς μπορον να εξοφληθον μχρι και σε 100 δσεις. Το ελχιστο ποσ μηνιαας δσης της ρθμισης δεν μπορε να εναι μικρτερο των εκοσι (20) ευρ.

Πως εφαρμζεται η ρθμιση; Η ρθμιση εφαρμζεται κατπιν απλς αιτσεως του οφειλτη προς την ταμα του Δμου Χου. Για οφειλς που το ψος τους υπερβανει τις 50.000,00€ ως και 150.000,00€ απαιτεται απφαση της Οικονομικς Επιτροπς εν απ 150.001,00€ και νω απαιτεται απφαση του Δημοτικο Συμβουλου.

Τι γνεται με τις προσαυξσεις και τα πρστιμα;   Οι οφειλς που ρυθμζονται, απαλλσσονται στο σνολο τους μερικς απ προσαυξσεις και τκους εκπρθεσμης καταβολς, καθς και απ τα πρστιμα λγω εκπρθεσμης υποβολς μη υποβολς ανακριβος δλωσης λγω μη καταβολς τλους, ως εξς:

α) αν εξοφληθον εφπαξ, με απαλλαγ κατ ποσοστ εκατ τοις εκατ (100%),

β) αν εξοφληθον σε δο (2) ως εκοσι τσσερις (24) δσεις, με απαλλαγ κατ ποσοστ ογδντα τοις εκατ (80 %),

γ) αν εξοφληθον σε εικοσιπντε (25) ως σαρντα οκτ (48) δσεις, με απαλλαγ κατ ποσοστ εβδομντα τοις εκατ (70%),

δ) αν εξοφληθον σε σαρντα εννα (49) ως εβδομντα δο (72) δσεις, με απαλλαγ κατ ποσοστ εξντα τοις εκατ (60%),

ε) αν εξοφληθον σε εβδομντα τρεις (73) ως εκατ (100) δσεις, με απαλλαγ κατ ποσοστ πενντα τοις εκατ (50%).

Προθεσμα ατησης: Εντς 4 μηνν απ την ναρξη του Ν.4483/17 με καταληκτικ ημερομηνα 30/11/2017.

Πτε πληρνονται οι δσεις; Για την υπαγωγ στη ρθμιση του ρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρπει να καταβληθε η πρτη δση εντς τριν (3) εργσιμων ημερν απ την ημερομηνα της ατησης υπαγωγς στη ρθμιση. Οι επμενες δσεις καταβλλονται ως την τελευταα εργσιμη ημρα των επομνων μηνν απ την ημερομηνα ατησης υπαγωγς στη ρθμιση.

Πτε καταργεται η ρθμιση; Η ρθμιση καταργεται ταν ο οφειλτης:

α) δεν καταβλλει τρες (3) συνεχμενες δσεις καθυστερσει την καταβολ της τελευταας δσης για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τριν (3) μηνν,

β) δεν υποβλει στο δμο τις προβλεπμενες δηλσεις για την επιβολ του τλους επ των ακαθαρστων εσδων και του τλους παρεπιδημοντων, μετ των περιοδικν δηλσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικο Φ.Π.Α.,

γ) χει υποβλει αναληθ στοιχεα προκειμνου να του χορηγηθε η ρθμιση

Πληροφορες: Για περισστερες πληροφορες μπορετε να απευθνεστε στο τμμα ταμεου του Δμου, διεθυνση Κανρη 18 και στα τηλφωνα 2271351741 κ. Κοσμς Τσλας, 2271351740 κα Ειρνη Πιλαβ, 2271351706 κα Σοφα Γαταν για οφειλς προς τον Δμο Χου και για οφειλς στα νομικ πρσωπα, Λιμενικ Ταμεο και Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικς Προστασας και Αλληλεγγης, Πολιτισμο, Αθλητισμο και Παιδεας στο τηλ 2271351730 κα Μαμονα Σοφα. 

( 26.08.17 )